2020/07/01851

Regulamin programu promocyjnego

„WOW! ALBO ZWROT KASY. MOPY ELEKTRYCZNE KÄRCHER”

§ 1. Określenie Organizatora

1. Organizatorem programu promocyjnego „WOW! ALBO ZWROT KASY. MOPY ELEKTRYCZNE KÄRCHER”, zwanego dalej Promocją, jest Kärcher Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Stawowa 138-140, 31-346 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113551, NIP: 677-00-70-293, REGON: 350468108, kapitał zakładowy 3 000 000,00 zł, zwany w dalszej części regulaminu Organizatorem.

§ 2. Termin i miejsce Promocji

1. Promocja trwa od 01.10.2020r. do 31 grudnia 2020r.

2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma zasięg ogólnopolski.

§ 3. Uczestnicy Promocji

1. Uczestnikami Promocji mogą być: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (tj. osoby fizyczne dokonujące z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową), zwane dalej „Uczestnikami” lub „Nabywcami”. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Uczestnictwo w Promocji uzależnione jest od zakupu przynajmniej jednego z produktów wymienionych w par. 5 ust. 1. W Promocji nie mogą brać udziału osoby prowadzące działalność gospodarczą, które nabywają produkty objęte Promocją w celu bezpośrednio związanym z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. W Akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, właściciele, udziałowcy, współwłaściciele Punktów Sprzedaży lub osoby zatrudnione, bez względu na charakter stosunku prawnego, w Punktach Sprzedaży oraz hurtowniach, prowadzących sprzedaż produktów Organizatora.

§ 4. Cel Promocji

1. Celem Promocji jest zapewnienie nabywcom wybranych produktów marki Kärcher pełnego zadowolenia z decyzji dotyczącej wyboru produktu Kärcher. W przypadku braku satysfakcji z użytkowania produktu Nabywca będzie miał możliwość jego zwrotu na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.

2020/07/01851

§ 5. Zasady Promocji

1. Program promocyjny „WOW! ALBO ZWROT KASY. MOPY ELEKTRYCZNE KÄRCHER” obejmuje wyłącznie następujące modele mopów elektrycznych marki Kärcher:

Nr katalogowy

Produkt

1.055-300.0

FC 3 Cordless

1.055-310.0

FC 3d Cordless

1.055-360.0

FC 3 Cordless Premium Homeline

1.055-400.0

FC 5

1.055-460.0

FC 5 Premium Homeline

1.055-601.0

FC 5 Cordless

1.055-660.0

FC 5 Cordless Premium Homeline

1.055-730.0

FC 7 Cordless

1.055-760.0

FC 7 Cordless Premium Homeline

2. Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania innych działań promocyjnych dotyczących produktów uczestniczących w Promocji.

3. Programem objęte są wyłącznie produkty, spełniające łącznie poniższe warunki:

a) produkty nowe,

b) zakupione w okresie od 01.10.2020-31.12.2020,

c) zakupione przez Uczestnika Promocji,

d) nabyte za cenę brutto nie wyższą niż:

Nr katalogowy

Produkt

Standardowa cena katalogowa 2020 brutto

1.055-300.0

FC 3 Cordless

1 169,00 zł

1.055-310.0

FC 3d Cordless

1 249,00 zł

1.055-360.0

FC 3 Cordless Premium Homeline

1 319,00 zł

1.055-400.0

FC 5

1 099,00 zł

1.055-460.0

FC 5 Premium Homeline

1 229,00 zł

1.055-601.0

FC 5 Cordless

1 629,00 zł

1.055-660.0

FC 5 Cordless Premium Homeline

1 779,00 zł

1.055-730.0

FC 7 Cordless

2 189,00 zł

1.055-760.0

FC 7 Cordless Premium Homeline

2 359,00 zł

e) nabyte w punktach sprzedaży marki Kärcher znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w stosunku do których gwarantem jest Organizator.

2020/07/01851

4. W przypadku braku satysfakcji z użytkowania zakupionego produktu marki Kärcher objętego Promocją, Nabywca może zwrócić zakupiony produkt poprzez przesłanie go na adres:

Kärcher Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Stawowa 140, 31-346 Kraków

z dopiskiem „WOW! ALBO ZWROT KASY.”

5. Zwrot produktów objętych Promocją możliwy jest tylko w ciągu 30 dni od daty zakupu, a o zachowaniu terminu do zwrotu produktu decyduje data widniejąca na dowodzie nadania przesyłki.

6. Każdy Nabywca może zwrócić produkt objęty promocją tylko jeden raz. Niedozwolony jest ponowny zwrot któregokolwiek produktu objętego promocją przez tego samego Nabywcę.

7. Koszty przesłania produktu ponosi Nabywca. Przesyłki za zaliczeniem pocztowym lub z jakąkolwiek inną formą płatności przerzuconej na adresata nie będą akceptowane.

8. Zwrot produktu jest możliwy wyłącznie pod warunkiem równoczesnego spełnienia poniższych warunków:

a) przesłanie produktu z zachowaniem terminu do zwrotu (punkt 5) i na adres określony w paragrafie 5 punkt 4 regulaminu z dopiskiem „WOW! ALBO ZWROT KASY.”,

b) zwracany produkt powinien być czysty, niezniszczony, przesłany w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi akcesoriami, będącymi oryginalnie na jego wyposażeniu. W przypadku kiedy Uczestnik zwróci niekompletny produkt, tzn. bez akcesoriów (np. bez ładowarki), Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem poprzez dane podane w formularzu zwrotu, w celu poinformowania o brakach i umożliwienia dosłania brakujących akcesoriów na koszt Uczestnika w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia kontaktu (o zachowaniu terminu decyduje data widniejąca na dowodzie nadania przesyłki). Po bezskutecznym upływie tego terminu warunek z lit. b. uważany będzie za niespełniony.

c) przekazanie wraz z produktem oryginalnego dowodu zakupu produktu (dowodem zakupu mogą być jedynie paragon lub faktura na osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej),

d) przekazanie wraz z produktem prawidłowo wypełnionego formularza zwrotu, który dostępny jest na stronie internetowej www.karcher.pl.

9. Organizator zwraca Nabywcy kwotę brutto zakupu produktu znajdującą się na dowodzie zakupu w terminie 28 dni od dnia otrzymania kompletnej przesyłki od Uczestnika Promocji (zawierającej zwracany produkt, oryginalny dowód zakupu, formularz zwrotu) w postaci przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Nabywcę. Wysokość zwracanej kwoty brutto zakupu nie może być wyższa niż cena detaliczna zawarta w cenniku w pkt 3,§ 5.

10. Zwrot ceny zakupu produktu nie obejmuje kosztów towarzyszących związanych z zakupem produktu, takich jak koszty przesyłki, koszty dojazdu do sklepu, koszt przesłania zgłoszenia.

11. Uprawnienie Nabywcy do zwrotu produktu w ramach promocji „WOW! ALBO ZWROT KASY. MOPY ELEKTRYCZNE KÄRCHER” nie dotyczy towarów, co do których poziom satysfakcji z ich użytkowania został obniżony ze względu na ich mechaniczne uszkodzenia oraz wady i uszkodzenia, w szczególności wynikłe na skutek:

2020/07/01851

a) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania lub konserwacji;

b) niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji;

c) ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych;

d) użycia materiałów eksploatacyjnych oraz środków czyszczących niezalecanych do stosowania z urządzeniem w instrukcji obsługi urządzenia.

12. W razie przesłania Organizatorowi produktu dotkniętego wadami określonymi powyżej lub bez spełnienia warunków określonych w przepisach regulaminu produkt będzie z powrotem przesłany Nabywcy na jego koszt, dotyczy to w szczególności produktów niekompletnych, zniszczonych, modyfikowanych, czy przesłanych bez dowodu zakupu.

13. Niniejsza Promocja nie podlega łączeniu z innymi promocjami organizowanymi przez Kärcher sp. z o.o. lub na jego zlecenie.

§ 6. Dane osobowe Uczestników

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Kärcher Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres: 31-346 Kraków, ul. Stawowa 138-140).

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i prowadzenia Promocji, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami.

3. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych wskazany w formularzu zwrotu, tj. imię, nazwisko, adres i numer konta bankowego. Uczestnik podpisując formularz powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie wskazanym powyżej poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Promocji skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Promocji.

4. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Uczestnika należy kontaktować się pod adresem e-mail: rodo@pl.kaercher.com.

5. Informujemy, że dane osobowe podane Organizatorowi przez Uczestników Promocji, w związku ze zgłoszeniem udziału w Promocji, będą zbierane w celu prawidłowego przeprowadzenia Promocji, w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) - art. 6 ust. 1 lit. b; ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

6. Administrator będzie przechowywał dane osobowe Uczestnika do upływu przedawnienia roszczeń związanych z Promocją. Administrator będzie przekazywał dane osobowe Uczestnika tylko swoim dostawcom, którym zlecił usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawca usług IT, dostawca usług księgowych, dostawca usług prawnych. Wszystkie podmioty, którym będą przekazywane dane osobowe Uczestnika będą je przetwarzać na

2020/07/01851

podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z poleceniami Administratora.

7. Uczestnikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych,

b) prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

c) prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych i wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadkach przewidzianych prawem, Złożenie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika w trakcie trwania Promocji, uważane będzie za wycofanie się Uczestnika z Promocji.

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

f) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać aby Administrator przesłał te dane do innego administratora. Administrator dokona takiego przesłania jeżeli będzie to technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Uczestnikowi tylko co do tych danych osobowych, które Administrator przetwarza w związku z zawartą umową.

8. Uczestnik może realizować prawa, o których mowa powyżej, kontaktując się z Administratorem zgodnie z danymi podanymi w ust. 4.

9. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

11. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ( w tym w formie profilowania).

12. Uczestnik jest obowiązany w okresie trwania Promocji do informowania Organizatora na piśmie bądź drogą mailową na adres rodo@pl.kaercher.com o każdej zmianie w zakresie danych osobowych.

§ 7. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Promocją należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora lub drogą mailową na adres: satysfakcja@karcher.com.pl. Reklamacje mogą być składane przez Uczestników w terminie do dnia 28.02.2021 roku.

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.

2020/07/01851

3. Reklamacja powinna zawierać nazwę, imię, nazwisko, adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

5. Uczestnik Akcji o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony drogą mailową lub pocztową na adres, z którego przysłana została reklamacja w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty, opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w tym m.in. za działania poczty, firm kurierskich czy operatorów telekomunikacyjnych. W szczególności Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej za produkty marki Kärcher zwracane w ramach Promocji, a zagubione czy zniszczone w trakcie przesyłania ich pomiędzy Nabywcą a Organizatorem (np. zagubienie przez przewoźnika).

2. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej w wypadku przesłania zwrotu kosztów zakupu produktu na nieprawidłowo lub nieczytelnie podany przez nabywcę numer konta bankowego.

3. Aktualny regulamin Promocji dostępny będzie na stronie internetowej: www.karcher.pl oraz w siedzibie Organizatora.

4. Dodatkowe informacje o programie „WOW! ALBO ZWROT KASY. MOPY ELEKTRYCZNE KÄRCHER” będą udzielane pod numerem infolinii Kärcher: 12 63 97 105 (numer do obsługi połączeń z sieci komórkowych) lub 801 811 234 oraz pod adresem e-mail: satysfakcja@karcher.com.pl. Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

5. We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.